Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                              1b forma

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

02 Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

(programos pavadiniams)

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2020-ieji metai

Asignavimų valdytojas (-ai) (savininkas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Mickūnų gimnazija

Vilniaus rajono psichologinė pedagoginė tarnyba

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Avižienių gimnazija

Nemenčinės vaikų lopšelis darželis

Valčiūnų gimnazija

Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija

Vykdytojas (-ai)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Investicijų skyrius

Statybos skyrius

Švietimo skyrius

Vilniaus rajono psichologinė pedagoginė tarnyba

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

 

Programos kodas

02

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijossavivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas.

Programa siekiama plėtoti rajone visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo sistemą, vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, organizuoti pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitų švietimo paslaugų teikimą, gerinti ugdymo(-si) aplinką, didinti švietimo paslaugų prieinamumą, modernizuojant bendrojo ugdymo ir neformalaus švietimo įstaigų infrastruktūrą.

Ilgalaikis prioritetas (pagal Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų visuomenei užtikrinimas

Kodas

1

 

 

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:

Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir jų prieinamumą

Kodas

02

 

Programos tikslas

Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose

Kodas

02.01

Tikslo aprašymas:

Švietimo kokybė yra Lietuvos valstybės politinių diskusijų objektas ir vienas didžiausių prioritetų – visuomenės gerovės kūrimo pagrindas. Nenutrūkstamas švietimo tobulinimas yra svarbus ne tik ekonominei sėkmei, konkurencingumui palaikyti, bet ir veiksmingam asmens dalyvavimui socialiniame, kultūriniame visuomenės gyvenime. Švietimo kokybę nulemia švietimo sistemos ir jos elementų – mokymo ir mokymosi procesų, numatomų rezultatų, švietimo poveikio ir konteksto, lyderystės skatinimo – dermė. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti švietimo sistemos tvarumą, vykdo nuolatinę švietimo sistemos plėtotę, gerina švietimo paslaugų kokybę, plečia jų spektrą. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius; Gerinti ugdymo paslaugų kokybę.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-02.01-1 Mokinių, ugdomų bendrojo ugdymo mokyklose pagal privalomojo švietimo programas, dalis nuo savivaldybės teritorijoje gyvenančių 6-16 metų amžiaus vaikų skaičiaus (proc.)

R-02.01-2 Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1-5 metų vaikų dalis, lyginant su bendru savivaldybės teritorijoje gyvenančių to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)

 

02.01.01 uždavinys. Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 22 priemonės, kurias įgyvendinus bus pagerintas ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinka Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose, pradinėse mokyklose, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose (atnaujinant ugdymo priemones, įrangą ir baldus, prižiūrint, remontuojant bei išlaikant patalpas ir teritorijas, mokant pedagogams ir kitiems darbuotojams už darbą bei jiems keliant kvalifikaciją); užtikrinamas mokinių pavėžėjimas (vadovaujantis Transporto lengvatų ir švietimo srities įstatymais, mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km nuo mokyklos, yra nemokamai pavežami į mokyklą ir atgal); organizuojami ir vykdomi brandos egzaminai; organizuojamas mokinių vasaros poilsis (pagal vaikų ir jaunimo socializacijos programas); finansuojami formaliojo švietimo programas papildančių ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų moduliai neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo programos bendrojo ugdymo švietimo įstaigose; užtikrinamas mokytojų darbo apmokėjimas švietimo įstaigose didinant švietimo prieinamumą ir ugdymo formų įvairovę; teikiama švietimo pagalba (Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas ir darbo sąlygų gerinimas); užtikrinamas socialinės apsaugos, kultūros, švietimo rėmimo fondo veikimas; užtikrinamas švietimo pagalbos teikimas, užtikrinant Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą ir gerinant darbo sąlygas. Taip pat įgyvendinant uždavinį bus pagerinta šešių švietimo įstaigų infrastruktūra, ugdymo aplinka ir erdvės (Mickūnų gimnazijos, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos, Rukainių gimnazijos,  Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus, Skaidiškių mokyklos-darželio), plečiamas Vilniaus r. Pagirių ,,Pelėdžiuko" vaikų darželio ugdymo prieinamumas statant priestatą ir įrengiant naujas grupes, užtikrinamas bendrojo ugdymo švietimo įstaigų mokinių kūrybiškumo bei saviraiškos poreikių tenkinimas neatlygintinai pasirinkus papildomas dailės, kalbų, socialinio ugdymo ir kitas programas. Be to, įgyvendinant uždavinį numatoma užtikrinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir koordinuotai teikti švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę (vykdoma priemonė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius). Taip pat įgyvendinant uždavinį numatomas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimas ir kitos išlaidos švietimo reikmėms (Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir kitas švietimo įstaigas centralizuotos informacinės sistemos diegimas, palaikymas ir priežiūra ir kt.).

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-02.01.01-01 Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

P-02.01.01-03 Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

P-02.01.01-04 Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

P-02.01.01-05 Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

P-02.01.01-09 Nemokamai pavežamų mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, dalis (proc.)

P-02.01.01-10 Organizuotų brandos egzaminų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-11 Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius (asm.)

P-02.01.01-13 Mokinių vasaros poilsio stovyklose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)

P-02.01.01-14 Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius (asm.)

P-02.01.01-16 Savivaldybės švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-18 ------------------------------------------------------

P-02.01.01-19 Suteiktų konsultacijų bei atliktų vertinimų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-24 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-25 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-27 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-28 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-31 Vilniaus rajono mokinių dalis, dalyvaujanti neformaliojo vaikų švietimo programose (proc.)

P-02.01.01-34 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.01-35 Įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės (vnt.)

P-02.01.01-36 -------------------------------------------

P-02.01.01-37 Lėšos panaudotos priemonei (proc.)

P-02.01.01-38 Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, vykstantiems į Vilniaus rajono mokyklas, kelionės išlaidų kompensavimas nuo 3 iki 40 km, dalis (proc.)

 

 

02.01.02 uždavinys. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 18 priemonių, kurias įgyvendinus bus modernizuota/renovuota/rekonstruota/ praplėsta/įrengta/pastatyta 17 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų (Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija ir muzikos mokykla, Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija, Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, Medininkų šv, Kazimiero gimnazija, Lavoriškių vaikų lopšelis darželis, Zujūnų gimnazija, Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, Vaidotų mokykla-darželis ,,Margaspalvis aitvarėlis", Valčiūnų gimnazija (IV korpusas), Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija, Avižienių gimnazija) infrastruktūra ir planuojama Didžiosios Riešės vaikų darželio statyba.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-02.01.02-12 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-17 Renovuotų mokyklos pastatų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-18 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-21 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-22 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-26 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-27 Renovuotų mokyklos pastatų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-30 Įrengtų sporto aikštynų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-31 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-32 Įrengtas salių  skaičius (vnt.)

P-02.01.02-37 Įrengta sporto salių skaičius (vnt.)

P-02.01.02-40 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-41 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-42 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-43 Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-44 Įrengtų sporto aikštynų skaičius (vnt.)

P-02.01.02-46 Pastatytų ir įrengtų darželių skaičius (vnt.)

P-02.01.02.47 Sutvarkytų švietimo įstaigų sklypų skaičius (vnt.)

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos įgyvendinimas leis sudaryti sąlygas asmenims, dalyvaujantiems ugdymo procese, mokytis ir tobulinti savo gebėjimus. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas papildys formalųjį švietimą ir sudarys sąlygas vaikams tenkinti saviraiškos poreikius. Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas mokiniams ir mokytojams prisidės prie problemų, kylančių ugdymo įstaigose, sprendimo, o taip pat pedagoginio personalo kompetencijų ugdymo.

 

Efekto vertinimo kriterijai:

E-02-1 Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Vilniaus rajono savivaldybės lėšos (SB), mokinio krepšelio lėšos (MK), kitos dotacijos (KD), valstybės lėšos (VB), Europos Sąjungos lėšos (ES), biudžetinių įstaigų pajamos (BĮ)

 

Veiksmai, numatyti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. KOKYBIŠKO IR PRIEINAMO ŠVIETIMO, LAISVALAIKIO BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VISUOMENEI UŽTIKRINIMAS.

1.1. tikslas. Prieinama bei šiuolaikiška švietimo sistema

1.2.1. uždavinys. Gerinti ir vystyti švietimo įstaigų infrastruktūrą

1.2.2. uždavinys. Aprūpinti švietimo įstaigas būtinomis priemonėmis bei paslaugomis

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; LR biudžeto sandaros įstatymas; LR švietimo įstatymas; LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės; Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.; Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  Švietimo aprūpinimo standartai; LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas ir kt.

 

______________________

Į pradžią