Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                              1b forma

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

04 Valdymo programa

(programos pavadiniams)

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2020-ieji metai

Asignavimų valdytojas (-ai) (savininkas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Socialinės rūpybos skyrius

Avižienių seniūnija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

Dūkštų seniūnija

Juodšilių seniūnija

Kalvelių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Marijampolio seniūnija

Medininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemėžio seniūnija

Paberžės seniūnija

Pagirių seniūnija

Riešės seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Sudervės seniūnija

Sužionių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Zujūnų seniūnija

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka (toliau – VRCB)

Vykdytojas (-ai)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Vidaus kontrolės ir audito skyrius

Bendrasis skyrius

Buhalterinės apskaitos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Investicijų skyrius

Žemės ūkio skyrius

Avižienių seniūnija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

Dūkštų seniūnija

Juodšilių seniūnija

Kalvelių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Marijampolio seniūnija

Medininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemėžio seniūnija

Paberžės seniūnija

Pagirių seniūnija

Riešės seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Sudervės seniūnija

Sužionių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Zujūnų seniūnija

Ekonomikos ir turto skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius

Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius

Socialinės rūpybos skyrius

Statybos skyrius

Ūkio skyrius

 

Programos kodas

04

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama efektyviai organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos  ir jai priklausančių institucijų veiklą ir užtikrinti tinkamą funkcijų įgyvendinimą. Nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirba Savivaldybė, jai pavaldžios institucijos priklauso jos plėtros perspektyvos, grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos įgyvendinimas užtikrina efektyvų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir jai priklausančių institucijų finansinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymą ir panaudojimą, veiklos kokybės tobulinimą, savivaldybės gyventojų poreikių tenkinimą ir kt.

Ilgalaikis prioritetas (pagal Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Palankios aplinkos verslo ir turizmo plėtrai sukūrimas

Kodas

2

 

 

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:

Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų

Kodas

04

 

Programos tikslas

Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą

Kodas

04.01

Tikslo aprašymas:

Savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų valdymo efektyvumo didinimas, veiklos kokybės tobulinimas yra viena svarbiausių prielaidų viešojo sektoriaus institucijų produktyvumui, veiksmingumui užtikrinti ir palaikyti. Tikslu numatoma įgyvendinti 5 uždavinius: Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui; Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas; Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turtą; Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti  iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas; Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-04.01-1 Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)

 

04.01.01 uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 5 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos finansinis, ūkinis bei materialinis aptarnavimas, sklandus Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbo organizavimas; garantuota viešosios informacijos apie Savivaldybę sklaida siekiant formuoti teigiamą rajono įvaizdį.

Produkto vertinimo kriterijai:

P-04.01.01-01 ------------------------------------------------------------

P-04.01.01-02 ------------------------------------------------------------

P-04.01.01-03 ------------------------------------------------------------

P-04.01.01-04 ------------------------------------------------------------

P-04.01.01-06 Unikalių lankytojų Savivaldybės tinklapyje skaičius (vnt.)

 

04.01.02 uždavinys. Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 11 priemonių, kurias įgyvendinus bus užtikrintas gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas Valstybės registrui ir Valstybės suteiktos pagalbos registrui, civilinės būklės aktų registravimas; vykdomas civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos administravimas; rūpinamasi valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu patikėjimo teise; vykdomos žemės ūkio funkcijos; atliekama valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; tvarkomi archyviniai dokumentai; įgyvendinamas gyvenamosios vietos deklaravimas; teikiama pirminė teisinė pagalba; dalyvaujama rengiantis mobilizacijai.

Produkto vertinimo kriterijai:

P-04.01.02-01 Civilinės būklės aktų įrašų skaičius (vnt.)

P-04.01.02-02 Įrašų Valstybės suteiktos pagalbos registrui skaičius (vnt.)

P-04.01.02-03 Civilinės būklės aktų įrašų skaičius (vnt.)

P-04.01.02-04 ------------------------------------------------

P-04.01.02-05 ------------------------------------------------

P-04.01.02-06 Archyvinių dokumentų skaičius (vnt.)

P-04.01.02-08 ----------------------------------------------

P-04.01.02-09 ----------------------------------------------

P-04.01.02-11 ----------------------------------------------

P-04.01.02-12 ----------------------------------------------

P-04.01.02-14 ----------------------------------------------

 

04.01.04 uždavinys. Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti  iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas); sudaryta galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo); formuojamas mero fondas; vykdomi Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną ir INTERREG V-A Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programų projektai.

Produkto vertinimo kriterijai:

P-04.01.04-01 -------------------------------------

P-04.01.04-02 -------------------------------------

P-04.01.04-03 -------------------------------------

P-04.01.04-04 Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.)

 

04.01.05 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais

           Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 7 priemonės, kurias įgyvendinus bus sukurta Vilniaus rajono savivaldybės veiklos kokybės valdymo sistema, vertinamos administracinės naštos mažinimo priemonės, gerinama asmenų aptarnavimo kokybė, suteikiamos paslaugos vietoje, nukreipiant juos kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reguliariai peržiūrima ir koreguojama administracinių paslaugų informacija ir skelbiama savivaldybės tinklapyje, diegiama nauja dokumentų valdymo sistema, numatomas dokumentų valdymo sistemos susiejimas su „e-pristatymo“ sistema, strateginių dokumentų parengimas.

 Produkto vertinimo kriterijai:

 P-04.01.05-02 Viešojo valdymo institucijos, įgyvendinusios priemones paslaugų ir aptarnavimo kokybei gerinti (vnt.); darbuotojai, kurie pagal šia programą dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas, skaičius (vnt.); parengtų piliečių chartijų skaičius (vnt.)

P-04.01.05-05 Ataskaitų sk. (vnt.)

P-04.01.05-10 Paslaugų, kurias suteikiant būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registrų ar valstybės informacinių sistemų, skaičius (vnt.)

P-04.01.05-11 Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius (vnt.)

P-04.01.05-12 Tobulinama dokumentų valdymo sistema (proc.)

P-04.01.05-13 Per „e-pristatymas“ gautų dokumentų skaičius (vnt.)

P-04.01.05-16 Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.)

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas efektyviam Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių viešojo sektoriaus institucijų darbo organizavimui. Programa siekiama didinti viešojo sektoriaus valdymo kokybę. Vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veiklos kontrolė sudarys prielaidas efektyviam finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimui ir paskirstymui, taip pat didins turto valdymo kokybę ir kt. Tai leis užtikrinti rajono gyventojų ir ūkio subjektų viešųjų interesų tenkinimą.

 

Efekto vertinimo kriterijai:

E-04-1 Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.)

E-04-2 Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Vilniaus rajono savivaldybės lėšos (SB), valstybės lėšos (VB), Europos Sąjungos lėšos (ES), kitos dotacijos (KD)

 

Veiksmai, numatyti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. PALANKIOS APLINKOS VERSLO IR TURIZMO PLĖTRAI SUKŪRIMAS

2.1. tikslas. Efektyvaus savivaldybės darbo užtikrinimas bei tiekiamų paslaugų kokybės gerinimas

2.1.1. uždavinys. Didinti viešojo administravimo efektyvumą

2.1.3. uždavinys.  Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir priežiūrą

2.2. tikslas. Investicijų skatinimas ir verslo aplinkos gerinimas

2.2.1. Inicijuoti ir vystyti investicinius projektus

2.2.3. uždavinys. Vykdyti investicijas skatinančią komunikaciją

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas, LR Viešojo administravimo įstatymas, LR Valstybės tarnybos įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Valstybinės kalbos įstatymas, LR Dokumentų ir archyvų įstatymas, LR Pilietybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas.

 

_______________________

Į pradžią