Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                           1b forma

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

05 Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa

(programos pavadiniams)

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2020-ieji metai

Asignavimų valdytojas (-ai) (savininkas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Avižienių seniūnija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

Dūkštų seniūnija

Juodšilių seniūnija

Kalvelių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Marijampolio seniūnija

Medininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemėžio seniūnija

Paberžės seniūnija

Pagirių seniūnija

Riešės seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Sudervės seniūnija

Sužionių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Zujūnų seniūnija

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Vilniaus rajono savivaldybės įstaigos, organizacijos

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

Vykdytojas (-ai)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Investicijų skyrius

Statybos skyrius

Ūkio skyrius

Viešosios tvarkos skyrius

Vietinio ūkio skyrius

Avižienių seniūnija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

Dūkštų seniūnija

Juodšilių seniūnija

Kalvelių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Marijampolio seniūnija

Medininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemėžio seniūnija

Paberžės seniūnija

Pagirių seniūnija

Riešės seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Sudervės seniūnija

Sužionių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Zujūnų seniūnija

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Vilniaus rajono savivaldybės įstaigos, organizacijos

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

Vilniaus rajono centrinė poliklinika

 

Programos kodas

05

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; savivaldybės teritorijoje esančių želdynų tvarkymas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas ir kt.

Įgyvendinant programos tikslus, bus pagerinta Vilniaus rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo, kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo bei kitas priemones.

Programa taip pat siekiama modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą; gerinti savivaldybės viešojo ūkio kokybę; vykdyti įvairias prevencines priemones. Programoje yra numatytos lėšos Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimui. Šios tarnybos veikla yra svarbi siekiant užtikrinti saugią aplinką rajone.

Ilgalaikis prioritetas (pagal Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų visuomenei užtikrinimas

Kodas

1

 

 

 

Palankios aplinkos verslo ir turizmo plėtrai sukūrimas

2

Darni rajono teritorijų plėtra bei sistemingas infrastruktūros vystymas

3

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:

Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias gyvenamosios aplinkos sąlygas

Kodas

05

 

Programos tikslas

Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą  komunalinių paslaugų teikimą

Kodas

05.01

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama užtikrinti Vilniaus rajono savivaldybės teikiamų komunalinių paslaugų aukštą kokybę ir nepertraukiamą tiekimą. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 4 uždavinius: Prižiūrėti ir modernizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas; Palaikyti rajone švarią aplinką; Prižiūrėti ir modernizuoti rajono šilumos ūkį; Didinti viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą. Pirmuoju uždaviniu numatoma modernizuoti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą, siekiant gerinti gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu, tobulinti nuotekų surinkimo sistemą. Antruoju uždaviniu siekiama plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą rajone, užtikrinti sklandų jos administravimą. Trečiuoju uždaviniu numatoma modernizuoti ir plėsti šilumos tiekimo infrastruktūrą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Ketvirtuoju uždaviniu numatoma dėmesį skirti viešosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimui atliekant jų modernizavimą.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-05.01-1 Iki reikalaujamų normų išvalomų ūkio, buities ir gamybos nuotekų dalis (proc.)

R-05.01-2 Į atmosferą iš stacionarių šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 gyventojui (kg)

 

05.01.01 uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurias įgyvendinus bus kompleksiškai vykdomas vandentiekio ir nuotekų, šilumos infrastruktūros remontas, modernizavimas ir plėtra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje iš Savivaldybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos lėšų, miestų ir gyvenviečių tvarkymas.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-05.01.01-01 Įrengtų/rekonstruotų vandens gerinimo, nuotekų valymo įrenginių, modernizuotų katilinių skaičius (vnt.)

P-05.01.01-15 ----------------------------------------------------------------

P-05.01.01-21 Įrengta vandentvarkos infrastruktūra gyvenvietėje (vnt.)

 

05.01.02 uždavinys. Palaikyti rajone švarią aplinką

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 7 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Vilniaus rajono teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas ir administravimas, bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas seniūnijose bei sukuriant atliekų tvarkymo sistemą, leidžiančią tinkamą tvarkyti atliekas; įsigyta komunalinį ūkį aptarnaujanti technika (specialiojo transporto priemonės); įrengtos/ rekonstruotos konteinerių aikštelės bei įsigyjami konteineriai; sutvarkyta ir pagražinta Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų gyvenviečių aplinka (teritorijos). Šiuo uždaviniu taip pat bus siekiama įgyvendinti palaikų specialųjį pervežimą - Vilniaus rajono teritorijoje žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimą iš įvykio vietos į teismo ekspertizių, tyrimų įstaigas ir kitas vietas.

Produkto vertinimo kriterijai:

P-05.01.02-01 Sutvarkytų komunalinių atliekų dalis (proc.)

P-05.01.02-03 Įsigytos komunalinio ūkio aptarnavimo technikos skaičius (vnt.)

P-05.01.02-05 -------------------------

P-05.01.02-06 -------------------------

P-05.01.02-11 Transportuotų palaikų skaičius (vnt.)

P-05.01.02-13 Sukurtos atliekų tvarkymo sistemos palaikymas (paslauga) (vnt.)

P-05.01.02-15 Įrengtų konteinerių aikštelių skaičius (vnt.)

 

05.01.03 uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti rajono šilumos ūkį

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus rekonstruota vieno Vilniaus rajono savivaldybės kaimo katilinė (Didžiųjų Kabiškių k. Nemenčinės sen); diegiami atsinaujinantys biokuro, geoterminiai, saulės ir kt. energijos šaltiniai.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-05.01.03-02 Įrengtų biomasės ritiniais kūrenamų 550 kW galingumo vandens šildymo katilų skaičius (vnt.)

P-05.01.03-04 Įdiegtų atsinaujinančių energijos šaltinių skaičius (kompl.)

 

05.01.04 uždavinys. Didinti viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus atliktas Vilniaus rajono savivaldybės pastato modernizavimas, jį apšiltinant, sutvarkant inžinerines sistemas ir skatinamas daugiabučių namų rėmimas ir modernizavimas.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-05.01.04-14 Modernizuotų pastatų skaičius (vnt.)

P-05.01.04-31 Parengta investicinių projektų (vnt.)

Programos tikslas

Saugoti ir puoselėti natūralią rajono gamtą

Kodas

05.02

Tikslo aprašymas:

Vilniaus rajono savivaldybė siekia rūpintis aplinkos apsauga, mažinti aplinkos taršą bei tokiu būdu užkirsti kelią aplinkosauginėms problemoms. Taip pat nemažiau svarbu puoselėti gyvenamąją aplinką, t.y., užtikrinti  kraštovaizdžio tvarkymą ir išsaugojimą, ypač kultūriniu, socialiniu aspektu reikšmingose vietovėse. Programa siekiama įgyvendinti 2 uždavinius: Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai; Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

R-05.02-1 Į atmosferą išmetamų teršalų (azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno, tolueno, etilbenzeno, m ir p ksilenų, o-ksileno) koncentracijų pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)

 

 

05.02.02 uždavinys. Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurias įgyvendinus bus diegiamos aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės Vilniaus rajono savivaldybės veikloje siekiant mažinti aplinkos taršą, vykdyti oro taršos stebėjimus ir matavimus; taip pat bus organizuojama priešgaisrinė sauga, gerinama Vilniaus r. priešgaisrinės tarnybos ir Vilniaus r. ugniagesių savanorių draugijos materialinė bazė.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-05.02.02-01 Atlikti oro teršalų matavimai (vnt.)

                        Parengti Sosnovskio barščių gausos reguliavimo veiksmų planai (vnt.)

P-05.02.02-03 -------------------------------

P-05.02.02-04 Atliktų pastato remontų skaičius (vnt.)

                        Įsigytų automobilių skaičius (vnt.)

 

05.02.03 uždavinys. Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus sutvarkomas Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealas ir sutvarkyti bei inventorizuoti želdiniai Vilniaus rajone.

Produkto vertinimo kriterijus:

P-05.02.03-01 Sutvarkytų želdinių ir pažeistų žemių kiekis (vnt.)

P-05.02.03-02 Inventorizuota parkų ir skverų (vnt.)

Programos tikslas

Palaikyti viešąją tvarką rajone siekiant didesnio asmens ir visuomenės saugumo

Kodas

05.03

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama užtikrinti visuomenės saugumą ir Vilniaus rajono bendruomenišką atvirumą, tokiu būdu didinant Vilniaus rajono patrauklumą. Programos tikslu siekiama įgyvendinti 1 uždavinį: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti nusikalstamumo ir nelaimingų atsitikimų prevenciją.

 

Rezultato vertinimo kriterijus:

R-05.03-1 Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius, vnt.

 

05.03.01 uždavinys. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti nusikalstamumo ir nelaimingų atsitikimų prevenciją

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kurią įgyvendinus bus vykdomos prevencinės ir saugaus eismo programos siekiant užtikrinti viešąją tvarką bei saugų eismą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Produkto vertinimo kriterijus:

P-05.03.01-01 Įvykdytų saugaus eismo komisijos posėdžių skaičius (vnt.)

 

Programos tikslas

Triukšmo prevencija

Kodas

05.04

Tikslo aprašymas:

Strateginiu tikslu siekiama užtikrinti antropogeninės veiklos sąlygojamo triukšmo minimizavimą ir, atitinkamai, minimalų neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir gamtinei aplinkai.  Programos tikslu siekiama įgyvendinti 1 uždavinį: Triukšmo prevencija ir jos mažinimas.

 

Rezultato vertinimo kriterijus:

R-05.04-1 Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius (vnt.)

 

05.04.01 uždavinys. Triukšmo prevencija ir jos mažinimas

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kurią įgyvendinus bus užtikrinama Vilniaus rajono savivaldybės triukšmo prevencija ir jo mažinimas atliekant tyliųjų viešųjų zonų, tyliųjų gamtos zonų bei triukšmo prevencijos zonų stebėseną bei kontrolę.

 

Produkto vertinimo kriterijus:

P-05.04.01-01 Atliktų triukšmo fizikinių matavimų skaičius (vnt.)

 

Programos tikslas

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Kodas

05.05

Tikslo aprašymas:

Smurtas artimoje aplinkoje šiandieninėje visuomenėje yra itin gaji problema. Siekiant ją kompleksiškai spręsti, mažinti jos mastą, numatoma kontroliuoti smurto artimoje aplinkoje paplitimą, teikti būtiną pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje jau nukentėjusiems asmenims.  Programos tikslu siekiama įgyvendinti 1 uždavinį: Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir jos mažinimas.

 

Rezultato vertinimo kriterijus:

R-05.05-1 Artimoje aplinkoje smurtą patyrusių asmenų, kuriems suteikta reikalinga pagalba, skaičius (vnt.)

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos įgyvendinimas prisidės prie gamtinės ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, antropogeninės veiklos taršos šaltinių ir taršos poveikio aplinkai mažinimo. Programa leis užtikrinti efektyvų atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą, gamtosaugos objektų priežiūrą, remonto ir statybos darbų tęstinumą. Įgyvendinus programą bus prisidedama prie gamtinės aplinkos saugojimo ir puoselėjimo, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymo. Taip pat bus užtikrina smurto artimoje aplinkoje prevencija, mažės smurto mastas. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra garantuos šių sistemų ir statinių ilgalaikio eksploatavimo galimybes, pagerės gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu, bus išspręstos nuotekų surinkimo problemos, mažės žala gamtai. Vykdant priešgaisrinės saugos organizavimą rajone pagerės aplinkos saugumas, bus užtikrinta nelaimingų atsitikimų prevencija.

 

Efekto vertinimo kriterijai:

E-05-1 Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių/ projektų skaičius (vnt.)

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Vilniaus rajono savivaldybės lėšos (SB), Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (VRSAASP), valstybės lėšos (VB), Europos Sąjungos lėšos (ES), kiti fondai (KF), tikslinės dotacijos (TD), nevyriausybinių organizacijų lėšos (NVO), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos (SADM)

 

Veiksmai, numatyti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. KOKYBIŠKO IR PRIEINAMO ŠVIETIMO, LAISVALAIKIO BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VISUOMENEI UŽTIKRINIMAS.

1.3. tikslas. Efektyvios socialinių paslaugų sistemos kūrimas bei sveikatos priežiūros ir viešosios tvarkos užtikrinimas

1.3.1. uždavinys. Skatinti viešąją tvarką užtikrinančias iniciatyvas

2 PRIORITETAS. PALANKIOS APLINKOS VERSLO IR TURIZMO PLĖTRAI SUKŪRIMAS

2.1. tikslas. Efektyvaus savivaldybės darbo užtikrinimas bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimas

2.1.4. uždavinys. Didinti žmogiškųjų išteklių potencialą   

3 PRIORITETAS. DARNI RAJONO TERITORIJŲ PLĖTRA BEI SISTEMINGAS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1. tikslas. Darnus susisekimo infrastruktūros vystymasis bei optimalių viešojo transporto paslaugų užtikrinimas

3.1.1. uždavinys. Vystyti ir gerinti kelių transporto infrastruktūrą

3.2. tikslas. Teikiamų komunalinių paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas kartu tausojant aplinką

3.2.1. uždavinys. Modernizuoti šilumos ūkį bei skatinti racionalų energijos vartojimą

3.2.2. uždavinys. Užtikrinti atliekų bei aplinkos tvarkymo paslaugų prieinamumą

3.2.3. uždavinys. Vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą bei modernizavimą

3.2.4. uždavinys. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą

3.4. tikslas. Gyvenviečių plėtra ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas

3.4.1. uždavinys. Modernizuoti ir plėsti visuomeninę infrastruktūrą

3.4.2. uždavinys. Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai: LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas, LR Aplinkos apsaugos įstatymas, LR Atliekų tvarkymo įstatymas, LR Aplinkos monitoringo įstatymas, LR Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas, LR Vandens įstatymas, LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų įstatymas, LR Šilumos įstatymas, LR Statybos įstatymas, LR Žemės gelmių įstatymas, LR Želdynų įstatymas, LR Visuomenės informavimo įstatymas,  LR Priešgaisrinės saugos įstatymas kt.

 

_____________________

Į pradžią