Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                              1b forma

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

06 Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo  programa

(programos pavadiniams)

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2020-ieji metai

Asignavimų valdytojas (-ai) (savininkas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VRCP)

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (toliau – VRNP)

Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos

Socialinės rūpybos skyrius

Vykdytojas (-ai)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Investicijų skyrius

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras

Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VRCP)

Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (toliau – VRNP)

Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos

 

Programos kodas

06

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), įskaitant visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo priemonių ir projektų planavimas ir įgyvendinimas;  sveikatos apsaugos kokybės gerinimas įsigyjant reikalingą įrangą, teikiant naujas sveikatos priežiūros paslaugas, įdarbinant kvalifikuotus jaunus specialistus; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas tikslinėms grupėms – vaikams, neįgaliems  bei senyvo amžiaus žmonėms, siekiant sudaryti palankias sąlygas jų socialinei integracijai į visuomenę; sveikos gyvensenos iniciatyvų įgyvendinimas ir plėtotė, kt.

Ilgalaikis prioritetas (pagal Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų visuomenei užtikrinimas

Kodas

1

 

 

 

Darni rajono teritorijų plėtra bei sistemingas infrastruktūros vystymas

 

3

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:

Stiprinti rajono bendruomenės gyventojų sveikatą, užtikrinant teikiamų sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, visuomenės sveikatos iniciatyvų įgyvendinimą

Kodas

06

 

Programos tikslas

Stiprinti rajono gyventojų sveikatą

Kodas

06.01

Tikslo aprašymas:

Sveikata – tai visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Gera sveikatos ir fizinė būklė užtikrina ilgesnę gyvenimo trukmę, geresnę savijautą, stiprina pasitenkinimą gyvenimu. Atsižvelgdama į šiuos kriterijus ir norėdama prisidėti prie gyvenimo kokybės gerėjimo, Savivaldybė siekia užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą skirtingoms socialinėms žmonių grupėms, garantuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės atitikimą gyventojų poreikiams; atlikti sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimą ir modernizaciją; inicijuoti įvairių visuomenės sveikatos priežiūros priemonių diegimą, įgyvendinimą ir plėtotę, kompleksiškai vykdyti visuomenės švietimą sveikatos priežiūros klausimais ir kt. Programos tikslu numatoma įgyvendinti  2 uždavinius: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą; Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-06.01-1 Vidutinis apsilankymų pas gydytojus skaičius,  tenkantis 100 gyventojų (asm.)

 

06.01.01 uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas kompleksiškas visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas: renkami, analizuojami, interpretuojami visuomenės sveikatą atspindintys rodikliai ir periodiškai apie tai informuojama visuomenė, vykdomos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, siekiant ugdyti atsakingą gyventojų požiūrį į visuomenės sveikatą, garantuoti sergamumo profilaktiką, gerinti gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę. Didelis dėmesys taip pat  skiriamas  mokinių sveikatos būklės ir visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėsenai ir prevencijai mokyklose, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui. Įgyvendinant uždavinį taip pat bus užtikrinamas Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbas.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-06.01.01-01 Suorganizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių skaičius (vnt.)

P-06.01.01-02 Suorganizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių, skirtų mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, skaičius (vnt.)

P-06.01.01-03 Paremtų visuomenės sveikatos programų skaičius (vnt.)

P-06.01.01-11 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžių trukmė (val.)

 

06.01.02 uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 21 priemonė, kurias įgyvendinus reikšmingai bus pagerintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, užtikrinama jų kokybė. Siekiant sėkmingo šio uždavinio realizavimo, bus atliekamas sveikatos priežiūros įstaigų pastatų vidaus ir išorės remontas, atnaujinimas, aplinkos sutvarkymas (Vilniaus rajono Juodšilių ambulatorijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastato modernizavimas; Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos ir Vilniaus rajono centrinės poliklinikos remontas, Vilniaus rajono Paberžės ambulatorijos ir Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastatų atnaujinimas, nuomojamos patalpos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (Savičiūnų medicinos punkto veiklai); atliekamas pastatų pritaikymas žmonėms su negalia įrengiant elektrinius keltuvus, pritaikant lauko aplinką (laiptinių keltuvų įrengimas Juodšilių, Kalvelių, Rudaminos, Paberžės ir Marijampolio ambulatorijose, Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje); remiami studentai rezidentai kofinansuojant jų studijas; atnaujinama medicinos įranga ir technologijos; įgyvendinamos sveikatos ugdymo priemonės (tikslinių grupių asmenų švietimas, informavimas, mokymas ir kt.), Socialinių paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas, bei užtikrinimas tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas (DOTS) Vilniaus rajono savivaldybėje; patobulinti pacientų aptarnavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesai diegiant pacientų valdymo sistemą, parengtos naujos tvarkos, sustiprinta darbuotojų kompetencija aptarnaujant pacientus dirbant su naujai sukurta sistema (VšĮ Antakalnio poliklinika ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika); Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms gerinimui bus padidintas sveikatos raštingumo lygis organizuojant renginius Vilniaus rajono mokyklų vyresnių klasių mokiniams ir bendruomenei, siekiant padidinti sveikatos raštingumo lygi, sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas, bus keičiamasi gerąja patirtimi su Ašmenos ligonine, įsigytas automobilis, pastočių remontas; Komunalinių paslaugų, kitų išlaidų ir transporto kuro, remonto kompensavimas; įgyvendinama Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programa; kuriamas Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelis; Užtikrinamas savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas; Riešės palaikomojo ir slaugos ligoninės praplėtimo ir rekonstrukcijos darbų vykdymas; Poliklinikos pastato, Kojelavičiaus g. 146, Vilniaus m., vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų prijungimas prie centralizuotų miesto tinklų.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-06.01.02-01 Išnuomotų patalpų skaičius (vnt.)

P-06.01.02-02 Suremontuotų objektų skaičius (vnt.)

P-06.01.02-09 Paremtų ir įdarbintų VšĮ VRCP studentų skaičius (asm.)

P-06.01.02-11 Gyventojų, besinaudojančių pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičius (asm.)

P-06.01.02-12 Tikslinių grupių asmenų, dalyvavusių informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose skaičius (asm.)

P-06.01.02-14 Įrengtų biokuro katilinių skaičius (vnt.)

P-06.01.02-15 Atnaujintų pastatų skaičius (vnt.)

P-06.01.02-16 Atnaujintų pastatų skaičius (vnt.)

P-06.01.02-22 -------------------------------------

P-06.01.02-23 Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (asm.)

P-06.01.02-24 Gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičius (asm.)

P-06.01.02-25 Įdiegta pacientų srautų valdymo sistema (vnt.)

P-06.01.02-26 Gyventojų dalis, galinti pasinaudoti pagerintomis paslaugomis; Sveikatos specialistai, patobulinę kvalifikaciją, GMP paslaugų teikimo srityje; kaimiškų rajonų gyventojai, kurių sveikatos raštingumo lygis padidintas (asm.)

P-06.01.02-27 ASPĮ, kurioms kompensuotos išlaidos (vnt.)

P-06.01.02-28 Priedus gavusių šeimos gydytojų ir slaugytojų skaičius (asm)

P-06.01.02-31 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asm)

P-06.01.02-32 Emocinį psichologinį atsparumą stiprinančių programų, mokymo ir konsultavimo paslaugų organizavimas savivaldybės gyventojams, renginių skaičius(vnt.)

P-06.01.02-33 Parengti projektai (vnt.)

P-06.01.02-34 Rekonstruoti pastatai (vnt.)

P-06.01.02-35 Įrengti tinklai (vnt.)

P-06.01.02-36 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asm.)

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos įgyvendinimas leis  užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, gerinti jų kokybę, didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą skirtingoms, labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Sveikatos priežiūros paslaugų plėtotė padės diegti sveikos gyvensenos principus visuomenėje ir formuoti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, skatins rūpintis savo ir artimųjų sveikata, bus sudarytos prielaidos sveikatingumo gerėjimui bei fizinio aktyvumo didėjimui bendruomenėje.

 

Efekto vertinimo kriterijai:

E-01-6 Ambulatorinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų susirgimų skaičius, tenkantis 1000-iui asmenų (asm.)

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Vilniaus rajono savivaldybės lėšos (SB), valstybės lėšos (VB), Europos Sąjungos lėšos (ES), Vilniaus rajono centrinės poliklinikos lėšos (VRCP), Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos lėšos (VRNP), Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos (LAAIF)

 

Veiksmai, numatyti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. KOKYBIŠKO IR PRIEINAMO ŠVIETIMO, LAISVALAIKIO BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VISUOMENEI UŽTIKRINIMAS.

1.3. tikslas. Efektyvios socialinių paslaugų sistemos kūrimas bei sveikatos priežiūros ir viešosios tvarkos užtikrinimas

1.3.1. uždavinys. Skatinti viešąją tvarką užtikrinančias iniciatyvas

1.3.2. uždavinys. Modernizuoti sveikatos priežiūros infrastruktūrą bei skatinti prevencines iniciatyvas

1.3.3. uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę bei užtikrinti jų prieinamumą

3 PRIORITETAS. DARNI RAJONO TERITORIJŲ PLĖTRA BEI SISTEMINGAS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.2. tikslas. Teikiamų komunalinių paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas kartu tausojant aplinką

3.2.1. uždavinys. Modernizuoti šilumos ūkį bei skatinti racionalų energijos vartojimą

3.2.4. uždavinys. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai: LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Sveikatos sistemos įstatymas, LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, LR Visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas, LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, LR Šilumos įstatymas, Lietuvos higienos normos HN 21: 2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos higienos normos HN 75: 2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir kt.

 

_______________________

Į pradžią