Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

               1b forma

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

07 Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa

(programos pavadiniams)

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2020-ieji metai

Asignavimų valdytojas (-ai) (savininkas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Nemėžio seniūnija

Rudaminos seniūnija

Zujūnų seniūnija

Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (toliau – NDKC)

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras (toliau – RDKC)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus (toliau – VKEM)

Vilniaus rajono centrinė biblioteka (toliau – VRCB)

Vladislovo Sirokomlės muziejus

Pagirių seniūnija

Vykdytojas (-ai)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Investicijų skyrius

Kultūros, sporto ir turizmo skyrius

Statybos skyrius

Švietimo skyrius

Pagirių seniūnija

Rudaminos seniūnija

Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

Vilniaus rajono centrinė biblioteka

Vladislovo Sirokomlės muziejus

 

Programos kodas

07

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas, sporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas, turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtotė, turizmo informacijos rinkodara ir informacijos sklaida, kt.  

Ilgalaikis prioritetas (pagal Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų visuomenei užtikrinimas

Kodas

1

 

 

 

Palankios aplinkos verslo ir turizmo plėtrai sukūrimas

 

2

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:

Užtikrinti kultūros, sporto ir turizmo sektorių plėtotę, siekiant didinti gyventojų pasitenkinimą kultūriniu, socialiniu gyvenimu, suteikti galimybes kokybiškai ir aktyviai leisti laisvalaikį, pažinti savo gyvenamosios vietovės kultūrą ir gamtą.

Kodas

07

 

Programos tikslas

Plėtoti kultūrą ir sportą

Kodas

07.01

Tikslo aprašymas:

Kultūros, sporto ir turizmo vystymas yra kertiniai savivaldybių plėtrą užtikrinantys veiksniai, nuo kurių sėkmingo įgyvendinimo priklauso vietos bendruomenės pasitenkinimas gyvenamąja aplinka, glaudžių tarpusavio ryšių palaikymas ir kūrimas, savirealizacija, taip pat vietovės matomumas  ir įvaizdis tarptautiniu mastu. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas; Puoselėti rajono kultūrines ir sporto tradicijas.

Pirmuoju uždaviniu numatoma užtikrinti sklandžią Vilniaus rajono kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų) veiklą ir atlikti jų modernizavimą, organizuoti įvairius sporto renginius, siekiant didinti gyventojų susidomėjimą sportu, pritaikyti kultūros paveldo objektus bendruomenės reikmėms. Antruoju uždaviniu planuojama atnaujinti ir plėsti sporto infrastruktūrą, tvarkyti rekreacinės paskirties teritorijas pritaikant jas bendruomenės poreikiams, vykdyti nenaudojamų, prastos būklės pastatų atnaujinimą pritaikant juos įvairiai meninei veiklai ir kt.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-07.01-1 Bibliotekų skaitytojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)

R-07.01-2 Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)

 

07.01.01 uždavinys. Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 21 priemonė, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Vilniaus rajono kultūros įstaigų – Vilniaus rajono centrinės bibliotekos ir jos filialų, Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro ir jo filialų, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus ir jo filialų, Vladislovo Sirokomlės muziejaus – bei Vilniaus rajono turizmo informacijos centro (TIC) sklandus veiklos vykdymas, garantuojant šių įstaigų veiklos sąlygų gerinimą (įrangos atnaujinimą, išlaikymą, priežiūrą ir kt.), darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir darbo apmokėjimą, projektinės veiklos plėtotę ir t. t. Įgyvendinant uždavinį VRCB bus kaupiamas universalus spaudinių fondas, siekiant skatinti skaitymą, informacijos ir kultūros naudojimą, bibliotekos vartotojų aptarnavimą; organizuojami masiniai sporto ir sveikatingumo renginiai, varžybos; atliekamas įvairių Vilniaus rajono savivaldybės kultūros įstaigų modernizavimas, sutvarkant vidaus ir lauko aplinką, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą (NDKC patalpų remontas ir viešbučio rekonstrukcija, NDKC Sudervės skyriaus kultūros centro patalpų modernizavimas, NDKC Paberžės kultūros skyriaus patalpų remontas, Mažosios lauko estrados prie NDKC įrengimas, RDKC rekonstrukcija ir patalpų remontas), vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų rekonstrukcija pritaikant juos įvairiai bendruomeninei veiklai, garantuojant jų priežiūrą ir atnaujinimą (Glitiškių dvaro ir Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms, Vilniaus rajono Maišiagalos Houvalto dvaro teritorijos sutvarkymas ir pan., Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro patalpų remontas, Nemenčinės mažosios lauko estrados (amfiteatro) Švenčionių g. 12, įrengimas, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos riedslidžių trasos su asfalto danga įrengimas, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos 19 vietų mikroautobuso pirkimas, dirbtinio sniego gamybos įrangos ir trasų paruošėjo (Ratrako) įsigijimas siekiant plėtoti aktyvaus turizmo paslaugas), taip pat bus remiamas sporto projektų įgyvendinimas finansuojant juos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto.

 

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-07.01.01-01 Vilniaus rajono centrinėje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankančių skaitytojų skaičius (asm.)

P-07.01.01-02 Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje ir jo filialuose apsilankančių lankytojų skaičius (asm.)

P-07.01.01-04 Suorganizuotų sporto ir sveikatingumo renginių skaičius (vnt.)

P-07.01.01-05 Atnaujintų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-14 Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-16 Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-18 Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

P-07.01.01-20 Sutvarkytų teritorijų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-21 Naujų spaudinių, įsigytų per metus, skaičius (vnt.)

P-07.01.01-22 Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-24 Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-25 Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

P-07.01.01-26 Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

                        Apsilankė turistų (asm.)

P-07.01.01-27 Atnaujintų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.01-28 Sutvarkyta teritorijų (vnt.)

P-07.01.01-29 Sutvarkyta pastatų (vnt.)

P-07.01.01-30 Sutvarkyta teritorijų (vnt.)

P-07.01.01-31 Įrengta riedslidžių trasa(vnt.)

P-07.01.01-32 Įsigytas 19 vietų mikroautobusas(vnt.)

P-07.01.01-33 Įsigyti dirbtinio sniego gamybos įranga ir trasų paruošėjas (Ratrakas) (vnt.)

P-07.01.01-34 Finansuojamų projektų skaičius (vnt.)

 

 07.01.02 uždavinys. Puoselėti rajono kultūrines ir sporto tradicijas

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 6 priemonės, kurias įgyvendinus bus vykdomas sporto ir laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, viešųjų erdvių, skirtų sporto ir laisvalaikio praleidimui, sutvarkymas (Pagirių daugiafunkcinio kultūros centro statyba, Rudaminos sporto ir laisvalaikio komplekso statyba, Nemenčinės mieste ir reikalingos įrangos įsigijimas, Skaidiškių sporto komplekso statyba ir viešųjų erdvių sutvarkymas); atliekama nenaudojamų pastatų modernizacija pritaikant juos kultūrinei, edukacinei veiklai, sutvarkant aplinką (Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriaus sklypo pritaikymas kultūros veiklai, Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros rekonstravimas, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus Ažulaukės filialo dirbtuvių įrengimas).

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-07.01.02-07 Pastatytų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.01.02-14 Pastatytų objektų skaičius (vnt.)

P-07.01.02-15 Sutvarkytų objektų skaičius (vnt.)

P-07.01.02-17 Modernizuotų įstaigų skaičius (vnt.)

P-07.01.02-18 Įrengtų dirbtuvių skaičius (vnt.)

P-07.01.02-20 Pastatytų objektų skaičius (vnt.)

 

Programos tikslas

Plėtoti atvykstamąjį ir vietinį turizmą

Kodas

07.02.

Tikslo aprašymas: Strateginio tikslo įgyvendinimas prisidės prie Vilniaus rajono turistinio savitumo stiprinimo, skatins vietinį ir atvykstamąjį turizmą, turizmo plėtotę ir su turizmu susijusios informacijos sklaidą. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: Nuolat tobulinti turizmo informacijos sistemą; Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui. Įgyvendinus šiuos uždavinius bus sudarytos sąlygos naudotis kultūros paveldo objektais pritaikant juos kultūrinėms, visuomeninėms bendruomenės it turizmo reikmėms, plečiamas kultūrinis bendradarbiavimas ir partnerystė, gerinamas krašto kultūros įvaizdis, bus plėtojamos investicijos į kultūros paveldo plėtrą vykdant tarptautinius projektus, atliekant kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir kt. Turistams ir lankytojams rajonas taps patrauklesnis dėl įrengtos turizmo trasų ženklinimo ir informacinės sistemos.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-07.02-1  Pritaikyta objektų turizmo poreikiams (vnt.)

R-07.02-2 Apsilankiusių turistų sk. Vilniaus rajone (asm.)

 

07.02.01. uždavinys. Nuolat tobulinti turizmo informacijos sistemą

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kurią įgyvendinus bus siekiama įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-07.02.01-04 Įrengtų ženklų skaičius (vnt.)

 

07.02.02 uždavinys. Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurias įgyvendinus bus skatinamos investicijos į kultūros paveldo plėtrą įgyvendinant tarptautinius projektus (bendri mokymai kultūros ir turizmo darbuotojams, renginiai skatinantys pasienio kultūros paveldą), atliktas medinės koplyčios remontas Skurbutėnų kaime, užtikrinama sakralinio paveldo apsauga.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-07.02.02-04 Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

P-07.02.02-05 Turizmui pritaikytų objektų skaičius (vnt.)

P-07.02.02-09 Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos įgyvendinimas prisidės prie Vilniaus rajono kultūrinio savitumo ir identiteto stiprinimo, skatins gyventojų kultūrinį aktyvumą, kultūros tvarumą ir sklaidą, sporto veiklų įgyvendinimą ir sporto infrastruktūros atnaujinimą, turizmo plėtotę ir su turizmu susijusios informacijos sklaidą. Įgyvendinus programą, bus pagerintos sąlygos rajono gyventojams naudotis įvairiomis kultūros ir meno paslaugomis, sutvarkytas ir pagal reikmes plečiamas rajono kultūros įstaigų tinklas, teikiamos bendruomenei reikalingos kultūros paslaugos, pagerinta kultūros ir sporto įstaigų būklė, pastatyti nauji pastatai. Taip pat bus sudarytos sąlygos gyventojams naudotis kultūros paveldo objektais pritaikant juos kultūrinėms, visuomeninėms bendruomenės reikmėms, užtikrinama kultūros paveldo objektų priežiūra ir apsauga, plečiamas kultūrinis bendradarbiavimas ir partnerystė, gerinamas krašto kultūros įvaizdis. Turistams ir lankytojams rajonas taps patrauklesnis dėl įrengtos turizmo trasų ženklinimo ir informacinės sistemos.

 

Efekto vertinimo kriterijai:

E-07-1 Sporto ir kultūros renginių dalyvių bei bibliotekos skaitytojų akumuliuoto skaičiaus ir bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus santykis (proc.)

E-07-2 Apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų apyvarta, tenkanti 1000-iui gyventojui (EUR)

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Vilniaus rajono savivaldybės lėšos (SB), valstybės lėšos (VB), Europos Sąjungos lėšos (ES)

 

Veiksmai, numatyti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. KOKYBIŠKO IR PRIEINAMO ŠVIETIMO, LAISVALAIKIO BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VISUOMENEI UŽTIKRINIMAS.

1.2. tikslas. Kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros bei paslaugų vystymas

1.2.1. uždavinys. Gerinti kultūros infrastruktūrą ir užtikrinti turiningą laisvalaikį

1.2.2. uždavinys. Vystyti ir tobulinti sporto infrastruktūrą bei skatinti aktyvią gyvenseną

1.2.3. uždavinys. Užtikrinti racionalų daugiafunkcinių centrų panaudojimą

2 PRIORITETAS. PALANKIOS APLINKOS VERSLO IR TURIZMO PLĖTRAI SUKŪRIMAS

2.3. tikslas. Rajono turizmo potencialo išnaudojimas

2.3.1. uždavinys. Skatinti kultūros paveldo atnaujinimą ir panaudojimą

2.3.2. uždavinys. Skatinti 1-2 dienų turizmą

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai: LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, LR Muziejų įstatymas, LR Bibliotekų įstatymas, LR Viešųjų pirkimų įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR Kultūros centrų įstatymas, LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas, LR Statybos įstatymas, LR Turizmo įstatymas, LR Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, kt.

 

_______________________

Į pradžią