Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A27(1)-1163 2020-05-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO (KOREKTŪROS) PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)

 PATVIRTINTA

                                                                                                 Vilniaus rajono savivaldybės

                                                                                                 administracijos direktoriaus

 2020 m.                      d.

                                                                                                 įsakymu Nr. A27(1)-

 

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO (KOREKTŪROS) PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  Vilniaus rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas yra Vilniaus rajono savivaldybės (toliau- Savivaldybė) specialiojo planavimo dokumentas, kuriame nustatoma esama ir planuojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos dalys.

 

II SKYRIUS

RENGIMO PAGRINDAS

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas rengiamas vykdant Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22d. sprendimą Nr. T3-49 ,,Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. T3-290 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“ papildymo“, kuris papildytas planavimo tikslais, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, bei kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS

 

Planavimo organizatorius yra Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV SKYRIUS

PLANAVIMO TIKSLAS IR OBJEKTAS

 

  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planavimo tikslas – nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

  Planavimo objektas – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esama ir planuojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos dalys.

 

 

 

V SKYRIUS

PLANAVIMO UŽDAVINIAI

 

1.      Atlikti planuojamojoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę;

  1. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę;

3.      Nustatyti aglomeracijų ribas;

4.      Patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis;

5.      Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus;

6.      Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui;

7.      Numatyti/ patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas bei nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams;

8.      Numatyti/ patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

9.      Numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo etapus.

 

VI SKYRIUS

PLANAVIMO PROCESAS

 

           Planavimo procesą sudaro:

1.      Parengiamasis etapas:

1.1.     Nurodoma planavimo teritorija, pagal nustatytus planavimo tikslus parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa;

1.2.     Viešai skelbiama apie priimtą sprendimą dėl plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą;

1.3.   Planavimo sąlygų iš atitinkamų institucijų gavimas;

1.4.   Plano rengėjo parinkimas.

2.      Plano rengimo etapas:

2.1.   Esamos būklės įvertinimo stadija;

2.2.   Bendrųjų sprendinių formavimo stadija neatliekama, koncepcija nerengiama;

2.3.   Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas (pagal poreikį);

2.4.   Sprendinių konkretizavimo stadija.

3.      Baigiamasis etapas:

3.1.   Plano sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka;

3.2.   Sprendinių derinimas Teritorijų planavimo komisijoje;

3.3.   Plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

3.4.     Plano tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

VII SKYRIUS

PLANO SUDĖTIS IR TURINYS

 

Specialusis planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai ir planavimo procedūrų dokumentai.

Aiškinamajame rašte informuojama apie teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklę, plėtros galimybių ir probleminių situacijų analizę, pagrindžiami teritorijų vystymo ir plėtros poreikiai nurodant gyventojų skaičiaus pokytį, pateikiami duomenys ir ekonominiai skaičiavimai, pagrindžiami brėžiniuose pateikti sprendiniai, naudota plano rengimo metodika ir kiti susiję paaiškinimai. Specialiojo plano atnaujinimo (koregavimo) sprendiniai rengiami ant naujausio georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (GRPK, M 1:10 000) ir skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio masteliu 1:20 000 iki 1:50 000 (plano rengėjas mastelį parenka pagal situaciją, kad tinkamai būtų įvykdyti planavimo tikslai ir uždaviniai). Jeigu viename brėžinyje neįmanoma pažymėti visų sprendinių, rengiami papildomi brėžiniai. Sprendiniai ir kita informacija žymima brėžiniuose jų reikšmes nurodant sutartinių ženklų aprašomosiose lentelėse. Plano sprendiniai įrašomi į kompiuterinę laikmeną.

Pagrindiniame brėžinyje pažymima:

·        pagal prioritetines plėtros kryptis nustatytos aglomeracijos, viešojo vandens tiekimo teritorijos, valstybinės ir privačios žemės plotai, administracinių vienetų ribos;

·        esama ir planuojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra (vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, gaisrinis vandentiekis, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai, nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos, lietaus nuotakynas ir kiti šios infrastruktūros objektai).

·        teritorijos, kuriose taikomas ir numatomas taikyti individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas;

  • esami ir planuojami inžinerinių komunikacijų koridoriai, gatvių raudonosios linijos;

·         vandenviečių, nuotekų valymo įrenginių ir jų apsaugos zonos, esamos ir planuojamos susisiekimo komunikacijos, valstybiniai miškai, saugomos teritorijos ir kultūros paveldo vietovės ir (ar) jų apsaugos zonos.

Planavimo procedūros dokumentai:

  • savivaldybės tarybos sprendimas dėl plano rengimo;
  • planavimo darbų programa;
  • planavimo sąlygos;
  • visuomenės dalyvavimo ataskaita;
  • sprendinių pasekmių vertinimo ataskaita;
  • Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas;

·         Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo aktas;

  • Ekonominio vertinimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaita.

 

VIII SKYRIUS

PLANAVIMO PROCESO TERMINAS

 

Atlikimo terminas − iki 2021 m. vasario 1 d. (vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Savivaldybės taryba iki 2021 m. kovo 1 d. turi patvirtinti atnaujintą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą ir nustatytas  aglomeracijų ribas) su galimybe pratęsti sutartį vieną kartą trijų mėnesių laikotarpiui.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMASIS ETAPAS

 

Plano sprendiniai derinami su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir su planuojamos teritorijos vandens tiekėjais.

Patikrintas planas teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Patvirtintas planas ir teisės aktas, kuriuo patvirtintas planas, registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“.

 

Į pradžią