Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-111 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T3-111

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-45 ,,Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-17 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 ,,Dėl sostinės regiono ir vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-49 ,,Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-18 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 ,,Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 2020 m. balandžio 20 d. papildomu susitarimu Nr. 6 prie 2016 m. balandžio 27 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-132, įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T3-39 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 48.1 punktu ir atsižvelgdama į Investicijų ir Vietinio ūkio skyrių vedėjų prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas 1953,7 tūkst. Eur (milijonu devyniais šimtais penkiasdešimt trimis tūkstančiais septyniais šimtais eurų), iš jų: specialiąją tikslinę dotaciją ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti – 936,0 tūkst. Eur (devyniais šimtais trisdešimt šešiais tūkstančiais eurų), specialiąją tikslinę dotaciją einamiesiems tikslams – 757,8 tūkst. Eur (septyniais šimtais penkiasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais eurų), dotacijas iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams 220,8 tūkst. Eur (dviem šimtais dvidešimt tūkstančių aštuoniais šimtais eurų), kitas pajamas – 39,1 tūkst. Eur (trisdešimt devyniais tūkstančiais šimtu eurų).

2. Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2020 metų biudžeto asignavimus 1953,7 tūkst. Eur (milijonu devyniais šimtais penkiasdešimt trimis tūkstančiais septyniais šimtais eurų) iš jų pagal programas:

2.1. ekonominio konkurencingumo didinimo programą – 15,6 tūkst. Eur (penkiolika  tūkstančių šešiais šimtais eurų) investiciniams projektams vykdyti;

2.2. švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programą – 175,5 tūkst. Eur (šimtu septyniasdešimt penkiais tūkstančiais penkiais šimtais eurų), iš jų 64,0 tūkst. Eur (šešiasdešimt keturis tūkstančius eurų) investiciniams projektams vykdyti ir  111,5 tūkst.Eur (šimtą vienuolika tūkstančių penkis šimtus eurų) – neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai;

2.3. susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programą – 1697,2 tūkst. Eur (milijonu šešiais šimtais devyniasdešimt septyniais tūkstančiais dviem šimtais eurų), iš jų: 1693,8 tūkst. Eur ( milijoną šešis šimtus devyniasdešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus eurų) skirti vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti, 3,4 tūkst. Eur (tris tūkstančius keturis šimtus eurų) – investiciniams projektams vykdyti;

2.4. saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programą – 20,1 tūkst. Eur (dvidešimt  tūkstančių šimtu eurų) ir skirti komunalinei ūkio plėtrai;

2.5. kultūros, sporto ir turizmo vystymo programą – 45,3 tūkst. Eur (keturiasdešimt penkiais tūkstančiais trimis šimtais eurų) investiciniams projektams vykdyti.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė

Danutė Šidlauskienė, tel. 275 1530

Dokumento priedai:
T3-111 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią