Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-113 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
SPRENDIMO „DĖL ŠALČININKAI + FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. balandžio      d.

Vilnius

 

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – patvirtinti Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategiją

 

         2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

          Projektu bus siekiama prisidėti

Strategija siekiama nustatyti Šalčininkų ir Vilniaus  rajonų savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti socialinius partnerius veikti drauge, kartu su bendruomenių atstovais, ieškoti bendrų rajonams sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, jos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam regionui.

                     

          3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.            

Atliktas antikorupcinis vertinimas.

 

         4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai.

          Pilotinės patirties pagrindu sukurtos veiksmingos funkcinių zonų valdymo tobulinimo priemonės bei stiprinamos atsakingų institucijų darbuotojų kompetencijos, pasitelkiant vietos partnerystę siekiant kompleksiškai spręsti atskiroms regionų teritorijoms (funkcinėms zonoms) kylančius iššūkius, sudarant prielaidas didinti šių teritorijų finansinį ir investicinį pajėgumą ir patrauklumą bei mobilizuojant skirtingų šaltinių finansinius išteklius ir paramos formas. Strategija yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Šalčininkų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas.

Savivaldybės biudžeto įnašas sudarys apie 7,5 proc.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                               Dorota Korvin-Piotrovska

                      

Į pradžią