Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-116 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA VILNIAUS RAJONE“ ĮGYVENDINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA VILNIAUS RAJONE ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T3-116

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ finansavimo sąlygų aprašu Nr.2, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.   Pritarti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“, kuris bus įgyvendinamas kartu su partneriu Vilniaus rajono savivaldybės biudžetine įstaiga Paberžės socialinės globos namais.

2.  Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

3.  Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas projektui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio projekto veikloms, išvardytoms šio sprendimo 2 punkte, bendrai finansuoti.

4.  Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

5.  Paskelbti apie numatomą vykdyti projektą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus vyr. specialistė

Joana Trusevič     

tel. 2400208

Dokumento priedai:
T3-116 - DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA VILNIAUS RAJONE“ ĮGYVENDINIMO (1 PRIEDAS)
T3-116 - DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA VILNIAUS RAJONE“ ĮGYVENDINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią