Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-116 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
SPRENDIMO „DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA VILNIAUS RAJONE“ ĮGYVENDINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės     d.

Vilnius

 

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – pritarti projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Priemonės tikslas – kuriant naują socialinių paslaugų infrastruktūrą (apgyvendinimo ir (ar) užimtumo) bendruomenėje, tai padės sumažinti stacionariose įstaigose gyvenančių proto ir (ar) psichikos negalią turinčių vaikų ir (ar) darbingo amžiaus asmenų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma naujų objektų statyba žemės sklypuose Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10, (žemės sklypo plotas 20,31 a) ir Riešės sen., Pikeliškių k., Naujojoje g. 1, (žemės sklypo plotas 28,37 a) juose įrengiant 20 vietų grupinio gyvenimo namus žmonėms su proto ir (arba) psichikos negalia. Taip pat Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20, (žemės sklypo plotas 26 a), įrengiant 32 vietų dienos užimtumo centrą / socialines dirbtuves žmonėms su proto ir (arba) psichikos negalia.

 

         2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

          Projekto įgyvendinimas atitinka Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 5 priede pateiktą informaciją.

          Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu - Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Paberžės socialinės globos namai.

          Įgyvendinant projektą bus prisidedama prie numatyto specialiojo rezultato rodiklio pasiekimo: „Neįgalių asmenų, gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis iš visų neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas“ – 80 proc.

 

         

          3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.            

Specialistų išvadų bei vertinimų negauta.

 

         4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai.

        

          Bendra projekto vertė 1 065 803 Eur. Projekto finansavimo lėšomis padengiama 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Savivaldybė įsipareigoja padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas. Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 30 mėn.

          Vilniaus rajono savivaldybė turės padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

          Savivaldybė turės užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                               Dorota Korvin-Piotrovska

 

Į pradžią