Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-725 2020-05-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-20 SPRENDIMU NR. T3-510, ESMĖS NEKEIČIANČIO PAKEITIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-20 SPRENDIMU NR. T3-510, ESMĖS NEKEIČIANČIO PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. KADI - 725

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 5 d., 8 d., 39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4 p., 321 p., 323.2 p., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-11-20 sprendimu Nr. T3-510 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:970), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano patvirtinimo“ (TPD registracijos Nr. T00077565) (toliau – Detalusis planas), išnagrinėjusi Detaliojo plano koregavimo projektą ir apsvarsčiusi 2020-05-06 prašymą Nr. A34(1)-2782https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Images/Blank.gif bei pateiktus dokumentus:

1.    P a k e i č i u  Detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje nustatytą teritorijos naudojimo reglamentą „Statinių paskirtys“ įrašydama skl. Nr. 2, skl. Nr. 3, skl. Nr. 4, skl. Nr. 5, skl. Nr. 6, skl. Nr. 7 „vienas vienbutis arba vienas dvibutis gyvenamasis namas su priklausiniais“ (brėžinys (1 priedas) ir aiškinamasis raštas (2 priedas) pridedami).

2.         P a v e d u:

2.1.   Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje;

2.2.   Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų patvirtinimo dienos, įsakymo nuorašą pasirašytinai įteikti žemės sklypo savininkui (-ams) arba jiems išsiųsti registruotu paštu.

3.         I n f o r m u o j u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po įregistravimo ir paskelbimo Teritorijų planavimo dokumentų registre;

3.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė Irina Revko, tel. 272 3771

Dokumento priedai:
KADI-725 - DĖL DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-20 SPRENDIMU NR. T3-510, ESMĖS NEKEIČIANČIO PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią