Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-343 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ TURTO TEISINĖS REGISTRACIJOS

 

 Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ TURTO TEISINĖS REGISTRACIJOS

 

2006m. lapkričio 24 d. Nr.T3-343

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994,Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) 17 str. , Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2003, Nr.123-5574;2004, Nr.33) ir atsižvelgdama į UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų įstatus bei UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų direktoriaus prašymą ir į tai , kad faktiškai turtas apskaitomas bendrovės balanse, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti, kad turtas, išvardytas UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų priede, įregistruotas įstatiniame kapitale ir leisti teisiškai įregistruoti šį turtą UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų vardu valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

Į pradžią