Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-346 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB "PAGIRIŲ KOMUNALININKAS" TURTO TEISINĖS REGISTRACIJOS"

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „PAGIRIŲ KOMUNALININKAS“ TURTO TEISINĖS REGISTRACIJOS“

 

2006m. lapkričio 24 d. Nr.T3-346

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994,Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) 17 str. , Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (Žin., 2003, Nr.123-5574; 2004, Nr.33) ir atsižvelgdama į UAB „Pagirių komunalininkas“ įstatus bei UAB „Pagirių komunalininkas“ direktoriaus prašymą ir į tai , kad faktiškai turtas apskaitomas bendrovės balanse, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti, kad boilerinės pastatas su garažu (bylos Nr.41/41702, unikalus Nr.4400-0842-2846, žymėjimas plane 1P1/p, bendras plotas 188,74 kv.m), esantis Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. UAB „Pagirių komunalininkas „ įregistruotas įstatiniame kapitale, ir leisti teisiškai įregistruoti šį turtą UAB „Pagirių komunalininkas“ vardu valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

Į pradžią