Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-349 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RAJONO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RAJONO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-349

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr.5

3 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 įsakymu Nr. Nr.V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti sveikatos priežiūros Vilniaus rajono mokyklose organizavimo tvarką (pridedama).

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2006 lapkričio 24 d. sprendimu Nr.T3-349

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RAJONO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO

TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato sveikatos priežiūros organizavimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę.

2.         Sveikatos priežiūra mokyklose organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr.V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.         Tvarka reglamentuoja sveikatos priežiūrą, vykdomą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose.

4.         Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – specialistas), turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

5.         Specialistų etatai steigiami VšĮ Vilniaus rajono centrinėje ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikose (toliau -Poliklinikose).

6.         Sveikatos priežiūra mokyklose finansuojama vadovaujantis Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-06 nutarimu Nr.5, ir Paraiškų sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-01-28 įsakymu Nr.V-28 (iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

7.         Specialistų etatų steigimas nustatomas pagal mokinių skaičių rajone (1000-čiui moksleivių steigiamas 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialisto etatas).

 

II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

8.         Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

9.         Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

9.1.      užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

9.2.      formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

9.3.      numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

9.4.      suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

10.       Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – veiklos planas), kuris yra sudedamoji mokyklos metinės veiklos programos dalis. Veiklos plano projektą rengia mokyklos administracija kartu su specialistu, atsižvelgdama į mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros nacionalinius ir vietos prioritetus.

11.       Suderintą su savivaldybės gydytoju ir mokyklos vadovu specialisto individualų darbo planą tvirtina darbdavys.

12.       Informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą sveikatos priežiūrą mokyklose teikiama Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005-01-05 įsakymu Nr.V-3 ir 2005-08-31 įsakymu Nr.V-74 „Dėl informacijos apie sveikatos priežiūrą mokyklose teikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

13.       Kartą per ketvirtį rengiami su specialistų darbo klausimais susiję pasitarimai, kuriuose dalyvauja visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, Poliklinikos administracijos atstovas, Vilniaus visuomenės sveikatos centro darbuotojas, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas ir savivaldybės gydytojas. Pasitarimuose gali dalyvauti ir kiti kviestieji asmenys.

14.       Sveikatos ugdymas mokykloje gali būti vykdomas per specialias sveikatos ar sveikos gyvensenos pamokas, organizuojamas kaip pasirenkamas kursas.

15.       Specialistas iki sausio 5 d. Poliklinikos vyriausiajam gydytojui pateikia kiekvienų praėjusių kalendorinių metų veiklos rodiklius. Poliklinika šią informaciją kartu su informacija apie specialistų etatų skaičių ir sveikatos priežiūros mokyklose finansavimą - savivaldybės gydytojui iki sausio 10 d.

16.       Specialisto darbo ir poilsio laikas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus.

17.       Sveikatos priežiūrai mokykloje vykdyti turi būti skirta patalpa – sveikatos kabinetas.

18.       Specialisto funkcijoms vykdyti turi būti:

18.1.    stalas, spinta dokumentams, veiklos priemonėms ir drabužiams, kėdės ar suolai mokiniams atsisėsti, medicinos kušetė, praustuvė, rankų higienos priemonės;

18.2.    svarstyklės, ūgio matuoklė, kambario termometras, kraujospūdžio matavimo aparatas, termometras kūno temperatūrai matuoti, priemonės, reikalingos regėjimo aštrumui nustatyti, ir kitos priemonės, padedančios įvertinti mokinių sveikatą;

18.3.    pirmosios pagalbos rinkinys; pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, atsižvelgiant į mokinių skaičių bei mokymo pobūdį, nustato mokyklos vadovas, suderinęs su poliklinikos vyriausiuoju gydytoju;

18.4.    sveikatos ugdymo informacinės vaizdinės priemonės.

19.       Mokyklos vadovas specialistą turi aprūpinti reikalingomis 18.1 punktuose išvardintomis darbo priemonėmis ir užtikrinti galimybę specialistui naudotis telefoninio ryšio priemonėmis bei informacinėmis technologijomis.

20.       Poliklinikų vyriausieji gydytojai turi aprūpinti 18.2 ir 18.3 punktuose išvardintomis darbo priemonėmis.

 

IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE DOKUMENTACIJA

 

21.       Pagrindiniai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys sveikatos priežiūros mokyklose apskaitos ir statistinės atskaitomybės formas:

21.1.    Nr.074/a „Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas“;

21.2.    Nr.038/a „Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos sąsiuvinis“;

21.3.    Nr.026/a „Moksleivio sveikatos raidos istorija“;

21.4.    Nr.025/a „Asmens sveikatos istorija“;

21.5.    Nr.41-1 „Ataskaita apie sveikatos ugdymą ir mokymą“;

21.6.    „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio mokinių sveikatos priežiūrą, ataskaita“, patvirtinta VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr.gydytojos 2004-09-27 įsakymu Nr.01-05-128.

 

                        V. SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

22.       Pagrindinės specialisto funkcijos yra šios:

22.1.    sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;

22.2.    informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;

22.3.    mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

22.4.    pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

22.5.    mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

22.6.    mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

22.7.    pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;

22.8.    ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;

22.9.    pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;

22.10.  mokykloje vykstančių moksleivių sporto varžybų priežiūra;

22.11.  informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

22.12.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;

22.13.  lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;

22.14.  dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

22.15.  pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

22.16.  informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;

22.17.  visuomenės sveikatos centro (apskrityje) specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje; pagalba organizuojant ir vykdant tiriamosios medžiagos geohelmintozių, kontaktinių helmintozių bei pirmuonių sukeltų žarnyno ligų sukėlėjams nustatyti rinkimą kartu su visuomenės sveikatos centrų specialistais;

22.18.  pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

23.       Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašu.

24.       Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitų mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, savivaldybės gydytoju, Savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir sporto skyrių, Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais.

 

VI. SPECIALISTO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

25.       Specialisto pareigos:

25.1.    įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, pranešti apie tai mokyklos vadovui;

25.2.    užtikrinti mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą.

26.       Specialisto teisės:

26.1.    gauti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytoms funkcijoms vykdyti;

26.2.    teikti siūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais;

26.3.    tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

26.4.    gauti informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklos savivaldos institucijų, mokytojų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti.

27.       Specialistas už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Į pradžią