Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-357 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERIUS SU PROGRAMINE ĮRANGA

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERIUS SU PROGRAMINE ĮRANGA

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-357

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504) 6.1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-3519; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 115-5193; 2005, Nr. 57-194; 2005, Nr. 153-5641; 2006, Nr. I-533) 7 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2006-10-02 raštą Nr. S2-2231, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Sutikti perimti patikėjimo teise iš Kultūros ministerijos šešis kompiuterius su programine įranga ir kompiuterinę įrangą naudoti tik Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus Vilniaus rajono centrinėje bibliotekoje.

2.         Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėją Edmundą Šotą pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią