Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-359 2006-11-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS DALINIO PAKEITIMO

 

 Vilniaus rajono savivaldybės Taryba

 

Sprendimas

DĖL Vilniaus rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos Dalinio pakeitimo

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr.T3-359

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74 - 2262; 2000, Nr. 77; 2000, Nr. 80; 2000, Nr. 82) 2.36 str., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91 - 2832) 17 str. 43 p., Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84 - 2000; 2006, Nr. 4 - 102) 4 str. 1 d. 1 p., atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 5 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymą Nr. 1S-45 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3754) Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 P a k e i s t i ir p a p i l d y t i 2006-04-28 Vilniaus rajono savivaldybės sprendimu Nr. T3-136 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos:

1. 13.1. p. vietoj žodžių „prekėms ir paslaugoms – 15000 Lt“ įrašyti „prekėms ir paslaugoms – 10000 Lt“, papildyti punktą po žodžių „o sutartis viršijančias šias sumas pasirašo tik savivaldybės administracijos direktorius“ įrašant „arba jo įgaliotas administracijos direktoriaus pavaduotojas“ ir visą šį punktą išdėstyti taip:

            „13.1. savarankiškai pasirašo sutartis, kurių numatytai veiklai vykdyti lėšos skiriamos iš savivaldybės tarybos patvirtintų jų vadovaujamų padalinių Biudžetų išlaidų sąmatų arba kitų lėšų, skirtų administracijos skyriams (tarnyboms) ir jei pagal prisiimamas teises ar pareigas sutarties suma neviršija: prekėms ir paslaugoms - 10000 Lt, darbams 30000 Lt, o sutartis viršijančias šias sumas pasirašo tik savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas administracijos direktoriaus pavaduotojas“.

2. 25.3. p. po žodžių „telefono numeris“ įrašyti kablelį ir žodžius „jei pirkimas atliktas Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių nustatyta tvarka - įrašo Pirkimų, atliktų taikant įprastą komercinę praktiką būdu, žurnale numeris ir data“ ir visą šį punktą išdėstyti taip:

„25.3. po sutarties pasirašymo paliekamame saugoti egzemplioriuje nurodomos asmens, kuruojančio sutarties vykdymą, pareigos, vardas, pavardė ir telefono numeris, jei pirkimas atliktas Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių nustatyta tvarka - įrašo Pirkimų, atliktų taikant įprastą komercinę praktiką būdu, žurnale numeris ir data (gali būti įrašyta ranka)“.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

Į pradžią