Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-245 2006-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KONTEINERINĖS ATLIEKŲ SURINKIMO IR RŪŠIAVIMO SISTEMOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮDIEGIMO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Konteinerinės atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje įdiegimo veiksmų plano PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 22 d. Nr.T3-245

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2 skirsnio 7 straipsnio 18 bei 19 punktais (Žin., 2000, Nr. 91-2832), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3016), Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499), Vilniaus rajono savivaldybės 2003-2006 m. atliekų tvarkymo planu bei atsižvelgdama į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planą 2006-2016 m. (2006 03 24, protokolas Nr.10.6-1), Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.          Patvirtinti Konteinerinės atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje įdiegimo veiksmų planą (pridedama).

2.         Pavesti UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Pagirių komunalininkas“ parengti konteinerių (esamų bei planuojamų statyti) išdėstymo vietų schemas, kurios būtų suderintos su atitinkamos seniūnijos seniūnais, remiantis Konteinerinės atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje įdiegimo veiksmų plane nustatytomis užduotimis ir kitam tarybos posėdžiui teikti svarstyti dėl šių schemų tvirtinimo.

3.         Pavesti Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriui kontroliuoti sprendimo vykdymą.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2006 m. rugsėjo 22 d.

sprendimu Nr.T3-245

 

Konteinerinės atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

įdiegimo veiksmų planas

 

Eil. Nr.

Veiksmai, priemonės

Įvykdymo terminai

Vykdytojas

1

2

3

4

1.

Konteinerių aikštelių mišrioms atliekoms vietų nustatymas prie daugiabučių namų gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų.

 Iki 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

 

Seniūnijų seniūnai ir atliekų tvarkymo operatorius

2.

Kolektyvinių konteinerių mišrioms atliekoms pastatymas prie daugiabučių namų gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų.

 Iki 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

 

Atliekų tvarkymo operatorius

3.

Kolektyvinių konteinerių mišrioms atliekoms vietų nustatymas prie individualių namų valdų gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų

 Iki 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

Seniūnijų seniūnai ir atliekų tvarkymo operatorius

4.

Individualių namų valdų aprūpinimas mišrių atliekų surinkimo konteineriais arba kolektyvinių konteinerių mišrioms atliekoms pastatymas prie individualių namų valdų gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų.

 Iki 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

 

Atliekų tvarkymo operatorius

5.

Kolektyvinių konteinerių mišrioms atliekoms pastatymo vietų nustatymas kaimuose mažiau kaip 200 ir daugiau kaip 50 gyventojų.

 Iki 180 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

Seniūnijų seniūnai ir atliekų tvarkymo operatorius

6.

Kolektyvinių konteinerių mišrioms atliekoms pastatymas kaimuose mažiau kaip 200 ir daugiau kaip 50 gyventojų.

 Iki 180 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

Atliekų tvarkymo operatorius

7.

Antrinių žaliavų (popieriaus/kartono, plastmasių, stiklo) surinkimas, pastatant specialius konteinerius su atsidarančiu dugnu gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 500 gyventojų.

 Iki 180 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo veiksmų plano patvirtinimo dienos

(2006m. IV ketvirtis)

 

Atliekų tvarkymo operatorius

1

2

3

4

8.

Stambiagabaričių atliekų surinkimo atliekų turėtojų apvažiavimo būdu įdiegimas gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 500 gyventojų.

2007 m. I ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

9.

Buities pavojingų atliekų surinkimo atliekų turėtojų apvažiavimo būdu įdiegimas gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų.

2007 m. I-II ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

10.

Antrinių žaliavų surinkimo atliekų tvarkytojų apvažiavimo būdu įdiegimas gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų.

2007 m. II ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

11.

Stambiagabaričių atliekų surinkimo atliekų turėtojų apvažiavimo būdu įdiegimas gyvenvietėse ir kaimuose daugiau kaip 200 gyventojų.

2007 m. II ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

12.

Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos įdiegimas visoje rajono teritorijoje, apimant visus kaimus - konteineriais aprūpinant visus atliekų turėtojus.

2007 m. I-III ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

13.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų aprūpinimas specialiais konteineriais arba maišais, atskiram antrinių žaliavų surinkimui

2007 m. I-III ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

14.

Antrinių žaliavų surinkimo atliekų tvarkytojų apvažiavimo būdu įdiegimas visoje savivaldybės teritorijoje.

2007 m. I-III ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

15.

Stambiagabaričių atliekų surinkimo atliekų turėtojų apvažiavimo būdu įdiegimas visoje savivaldybės teritorijoje.

2007 m. I-III ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

16.

Buities pavojingų atliekų surinkimo atliekų turėtojų apvažiavimo būdu įdiegimas visoje savivaldybės teritorijoje.

2007 m. I-III ketvirtis

Atliekų tvarkymo operatorius

______________

 

Į pradžią