Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1159 2020-08-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:2551), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:2551), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

 

2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. KADI-1159

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d.1 p. ir 2 p., 54 str. 2 d., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 str. 10 d. ir 6 str.2 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 str. 5 d., 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 2 d. ir 4 d., 28 str. 7 d., remdamasis Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų  aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos) tipo reglamentais, Bendrų planavimo principų 29 p., atsižvelgdamas į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės sklypų tvarkymo ir teritorijos planavimo komisijos 2020-01-15 protokolą Nr. AK30-79-(3.8), išnagrinėjęs pareiškėjo 2020-06-19 prašymą Nr. A34(1)-4079:

1.       Atsisakau keisti 0,1000 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:2551), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nes pagal Bendrąjį planą minimalus planuojamas žemės sklypo dydis gyvenamojo namo statybai yra 0,1000 ha.

2.       Informuoju, kad:

2.1. žemės reformos žemėtvarkos projektais bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo

projektais buvo formuojami žemės sklypai, kurių rengimą organizavo ir tvirtino Vilniaus apskrities viršininko administracija, šiuo metu – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės plotis, esantis tarp žemės sklypų, skirtas keliui (gatvei) formuoti, neatitinka STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 10 lentelės reikalavimų. Remiantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (toliau – Taisyklės), 2.1 p., 2.7 p., 30.15 p., 40 p. ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 d., Žemės sklypas turi būti padalytas ir jo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama pagal Bendrojo plano sprendinius, atidalijus Žemės sklypo dalį, patenkančią į gatvės raudonąsias linijas, nustatant kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės naudojimo būdą.

2.2.   remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto Bendrų planavimo principų 29 p., urbanizuotoje teritorijoje naujai projektuojami žemės reformos projektuose sklypai, skirti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai, turi būti racionalios formos, nemažesni kaip 0,1000 ha ploto ir planuojami už gatvės raudonųjų linijų (vadovaujantis Bendruoju planu pietinėje pusėje su Žemės sklypu besiribojanti planuojama gatvė – Ds kategorijos, teritorijos tarp gatvės raudonųjų linijų planuotis ne mažiau kaip 12 m pločio). Atidalinus kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų dalį, Žemės sklypo didis nesudarys 0,1000 ha ir tai prieštaraus Bendrojo plano planavimo principams.

2.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                 Albert Narvoiš  

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Alicija Chalkovskienė, tel. (85) 275 1962

Į pradžią