Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1201 2020-08-14
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:8224), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K. PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės sklypO (KAD. NR. 4103/0300:8224), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ sen., BUKIŠKIO K. PAGRINDINĖS žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimo

 

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. KADI-1201

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 5 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 1 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 271 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 541.3. p., 542.5.p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendinius ir nustatytus urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos) tipo reglamentus, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-08-10 prašymą Nr. A34(1)-5379:

1.       Keičiu 0,1200 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8224), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę ir nustatau žemės naudojimo būdus pagal pateiktą žemės sklypo planą: komercinės paskirties objektų teritorijos (0,1189 ha) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (0,0011 ha) su numatomu kelio ir inžinerinių tinklų servitutu (pridedamas).

2.       Įpareigoju  Bendrąjį skyrių ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos du jo nuorašus ir kopiją su tikrumo žyma perduoti į Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių.

3.       Nustatau Žemės sklypo vertę – 586 (penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių) Eur.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1.   Žemės savininkas dėl žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimo turi kreiptis į matininką;

4.2.   prašymas įregistruoti juridinius faktus teritoriniam registratoriui turi būti paduotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo;

4.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai

 

 

(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią