Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1263 2020-08-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0300:692), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., MOKYKLOS G. 46B, PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0300:692), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., MOKYKLOS G. 46B, PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. rugpjūčio 25  d. Nr. KADI-1263

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., 28 str. 7 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos), neurbanizuojamų teritorijų naudojimo ZN (žemės ūkio ir specializuotų ūkių) ir BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos) tipų reglamentais, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-08-19 prašymą Nr. A34(1)-5606:

1.       Atsisakau keisti 0,5520 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0300:692), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Mokyklos g. 46B (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos, nes pagal Bendrąjį planą Žemės sklypas patenka į urbanizuojamą teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos), neurbanizuojamą teritorijų naudojimo ZN (žemės ūkio ir specializuotų ūkių) ir BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos) zonas.

2.       Informuoju, kad :

2.1. remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. punktu „Bendrojo plano teritorijos

naudojimo tipai ir reglamentai“, GV – vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė). Užstatyta teritorija, skirta vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams su šios teritorijos gyventojų aptarnavimui reikalinga paslaugų, socialine, inžinerine ir kita infrastruktūra, rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais; ZN – žemės ūkio paskirties žemė. Tai teritorija, kurioje dominuoja neužstatoma žemės ūkio paskirties žemė su pavieniais žemės ūkio ar alternatyviajai veiklai reikalingais statiniais ir pavienėmis ūkininkų sodybomis; BZ – bendro naudojimo erdvių. Želdynų teritorija (kitos paskirties žemė). Gamtinių kraštovaizdžio struktūros elementų dominuojamos urbanizuotų teritorijų neužstatytos viešosios erdvės – skverai, parkai ir kitos gamtinės teritorijos skirtos rekreacijai, lankymui ir pažinimui, gyvenamosiose vietovėse esančių gamtinio karkaso elementų apsaugai;

2.2.   Žemės sklypas gali būti padalytas ir jo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti

keičiama pagal Bendrojo plano sprendinius. Tam tikslui turi būti rengiamas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Dėl minėto projekto rengimo inicijavimo galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją (Rinktinės g. 50, Vilnius) tiesiogiai arba užpildyti prašymą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.zpdris.lt);

2.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.

ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

Į pradžią